W celu świadczenia usług na najwyższy poziomie ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuj lub Dowiedz się więcej

Strona Główna | Regulamin

Regulamin

I. USTALENIA OGÓLNE

§1. Administrator serwisu

Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest Webexpert Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-791), przy ulicy Stryjeńskich 19/361 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461254, NIP 9512366938, REGON 146670842.

§2. Definicje

 1. Serwis – usługa internetowa udostępniona przez Administratora znajdująca się pod adresem www.portematik.pl,

 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu,

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założy Konto w Serwisie,

 4. Usługodawca – Administrator Serwisu, który udostępnia Serwis znajdujący się pod adresem www.portematik.pl,

 5. Konto – miejsce dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się w Serwisie, w którym zbierane i przechowywane są informacje opisujące danego Użytkownika, przekazane dobrowolnie przez niego,

 6. Portal – produkt powstały w wyniku skorzystania z Serwisu będący serwisem internetowym o dowolnej tematyce zgodnej z obowiązującym prawem oraz nienaruszający postanowień niniejszego Regulaminu, który Użytkownik samodzielnie stworzył za pośrednictwem Serwisu, dostępny pod adresem www Użytkownika,

 7. Tabela opłat – dostępny na stronie www.portematik.pl cennik za korzystanie z funkcjonalności  Serwisu,

 8. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu,

 9. Reklama – element graficzny będący formą promocji,

 10. Emisja – wyświetlanie reklamy Użytkownika w Serwisie,

 11. Kampania reklamowa – emisja reklamy Użytkownika w Serwisie przez okres, za jaki została uiszczona opłata,

 12. Reklamodawca – Użytkownik, który założył w Serwisie konto służące do wykupienia kampanii reklamowej w Serwisie.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§1. Przedmiot regulaminu 

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Portematik.pl, znajdującego się pod adresem www.portematik.pl oraz zasady zakupu i emisji kampanii reklamowej Użytkownika za jego pośrednictwem.
 2. Korzystanie lub rejestracja w Serwisie, a także wykupienie kampanii reklamowej oraz jej emisja może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego postanowień.

§2. Opis funkcjonalny Serwisu

 1. Administrator udostępnia użytkownikom szereg funkcjonalności Serwisu, z których mogą korzystać po zarejestrowaniu się w Serwisie.
 2. Funkcjonalność automatycznej spersonalizowanej selekcji treści i maksymalnej wartości merytorycznej i użytkowej dla portalu eksperckiego automatycznie przeszuka treści merytoryczne publikowane w Internecie i zweryfikuje ich zgodność semantyczną ze zdefiniowanymi przez Użytkownika wyrażeniami kluczowymi.
 3. Funkcjonalność automatycznej empirycznej optymalizacji listy słów kluczowych podczas selekcji treści do portali eksperckich  zweryfikuje podane przez Użytkownik wyrażenia kluczowe oraz zidentyfikuje dodatkowe wyrażenia sprawdzając częstotliwość ich występowania. Funkcjonalność umożliwi również eliminację wyrażeń kluczowych które są powszechne oraz niedopasowane do obszaru tematycznego tworzonego portalu eksperckiego.
 4. Funkcjonalność automatycznej wieloczynnikowej ewaluacji i monitoringu jakości i użyteczności treści, do których odnośniki są zamieszczane w portalu eksperckim będzie monitorowała wartość poszczególnych treści, do których odnośniki będą publikowane w portalu eksperckim badając ich wpływ na ruch i pozycjonowanie tego portalu.
 5. Funkcjonalność personalizacji reguł automatycznego zarządzania treścią portalu eksperckiego i jej dystrybucji w wybranych mediach społecznościowych umożliwi Użytkownikowi zdefiniowanie warunków dla monitorowanych przez Serwis parametrów publikowanych treści, dla których uruchamiane będą automatyczne, wskazane przez Użytkownika czynności odnośnie treści, do których odnośniki będą zawarte w portalu eksperckim.
 6. Funkcjonalność elastycznego wielokryterialnego parametryzowania narzędzi badania opinii i preferencji odbiorców portalu eksperckiego oraz reguł ich automatycznej publikacji, która umożliwi elastyczną parametryzację narzędzi badania opinii i preferencji odbiorców portali eksperckich, w tym definiowanie struktury, zależności, zawartości, wyglądu i treści publikowanych aplikacji. Funkcjonalność pozwoli również na automatyczne publikowanie tych narzędzi zgodnie ze zdefiniowanymi przez Użytkownika regułami oraz warunkami publikacji w wybranych mediach społecznościowych.
 7. Funkcjonalność automatycznej wielokryterialnej analizy statystycznej trendów, podaży i odbioru treści, do których odnośniki są zamieszczane w portalu eksperckim będzie automatycznie dokonywała analizy statystycznej przeszukiwanych treści merytorycznych w danym obszarze tematycznym.

§3. Kampanie reklamowe

 1. Kampanie reklamowe realizowane za pośrednictwem Serwisu rozliczane są według czasu trwania kampanii.
 2. Cennik kampanii reklamowych dostępny jest pod adresem www.portematik.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian cen realizacji kampanii reklamowych w Serwisie w każdym czasie bez podania przyczyn.
 4. Wymagania techniczne reklamy opisane są na stronie www.portematik.pl.
 5. Celem wykupienia kampanii reklamowej Użytkownik zakłada konto Reklamodawcy w Serwisie, wybiera odpowiedni rodzaj kampanii reklamowej, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, załącza plik graficzny mający się wyświetlać w Serwisie  oraz uiszcza opłatę za wybrany Abonament kampanii reklamowej.
 6. Kampania reklamowa zostanie wyemitowana po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej emisji kampanii reklamowej. W tym celu należy przesłać odpowiednią wiadomość na adres info@portematik.pl. Kampania reklamowa zostanie zdjęta z Serwisu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jej wstrzymaniu. W powyższym wypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat.
 8. W przypadku niezrealizowania w pełni kampanii reklamowej z przyczyn zależnych od Administratora, kampania reklamowa zostanie przedłużona o czas, w którym nie była emitowana.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam dostarczonych przez Użytkowników.
 10. Reklamy emitowane w Serwisie nie mogą zmieniać i odczytywać plików cookies oraz używać skryptów śledzących interakcje Użytkowników.
 11. Administrator ma prawo do odmowy lub wstrzymania emisji kampanii reklamowej bez podania przyczyny, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z jej treści lub z treści strony docelowej wynika, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub narusza prawa osób trzecich.

§4. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu zostaje zawarta w momencie zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie lub założenia konta Reklamodawcy przez Użytkownika w Serwisie, a rozwiązana w momencie usunięcia konta z Serwisu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Zawarcie Umowy, a tym samym korzystanie z Serwisu lub wykupienie kampanii reklamowej w Serwisie ma charakter dobrowolny.
 4. Celem zarejestrowania się w Serwisie Użytkownik wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, akceptuje niniejszy Regulamin oraz opłaca stosowny Abonament korzystania z Serwisu.
 5. Celem założenia konta Reklamodawcy w Serwisie Użytkownik wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, akceptuje niniejszy Regulamin oraz opłaca stosowny Abonament realizacji kampanii reklamowej.
 6. Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu przez okres, za jaki został opłacony Abonament. Po tym czasie konto Użytkownika zostanie zablokowane, to znaczy że nie będzie mógł on korzystać z funkcjonalności, jakie oferuje Serwis. Po ponownym wykupieniu Abonamentu, konto zostanie odblokowane.
 7. Kampania reklamowa jest emitowana przez okres, za jaki został opłacony Abonament. Po tym czasie kampania reklamowa zostanie zakończona, a  Użytkownik będzie mógł ją wznowić lub wykupić inny typ kampanii reklamowej po opłaceniu stosownego Abonamentu.
 8. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Efektem rozwiązania Umowy będzie usunięcie Konta Użytkownika/Konta Reklamodawcy z Serwisu. Administrator prześle Użytkownikowi stosowną informację o naruszeniu postanowień Regulaminu na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. Użytkownik może odwołać się od decyzji przesyłając stosowne wyjaśnienia w terminie 14 dni na adres info@portematik.pl.
 9. Użytkownik może rozwiązać Umowę, a tym samym zwrócić się do Administratora Serwisu z prośbą o usunięcie Konta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres info@portematik.pl. Administrator usunie Konto z Serwisu w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta Reklamodawcy, emisja kampanii reklamowej zostanie wstrzymana. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z Serwisu.

§5. Warunki świadczenia usług

 1. Aby w pełni korzystać z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia  i oprogramowania, spełniających następujące wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa: MS IE w wersji 7.0 lub nowszej, Firefox 3.0 lub nowszy Safari 3.0 lub nowszy, Opera 9 lub nowsza, Chrome 3.0 lub nowszy;
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
 • włączone mechanizmy obsługi JavaScript.
 1. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane ingerencją osób trzecich, siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone i opublikowane przez Użytkowników w Serwisie, w tym za treść kampanii reklamowych. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych odpowiadają osoby umieszczające takie treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści te naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich, Administrator może je usunąć.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych wynikających z awarii sprzętu, dysfunkcji Internetu, utratą na skutek działań osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia Serwisu w celu jego udoskonalenia, nie uprzedzając o tym Użytkowników.
 5. Niedozwolone jest w szczególności, lecz nie wyłącznie:
 • wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności do innych celów niż to wynika z charakteru i specyfikacji Serwisu,
 • działanie na szkodę innych Użytkowników Serwisu, Administratora oraz osób trzecich,
 • publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, normy moralne obrażające godność innych osób,
 • przejawianie za pośrednictwem Serwisu zachowań dyskryminacji rasowej, etnicznej, za względu na wyznanie, płeć,
 • rozpowszechnianie treści pornograficznych,
 • uprawianie działalności reklamowej, komercyjnej i promocyjnej,
 • rozsyłanie za pośrednictwem Serwisu spamu, niezamówionej oferty oraz informacji handlowej,
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, a także wierzytelności względem Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną. W przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikowi, Usługodawca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.
 3. W przypadku wykrycia usterki lub błędu w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik może wysłać powiadomienie na adres info@portematik.pl.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika dostępu do Konta osobom trzecim oraz za wynikłe z tego tytułu następstwa.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez Użytkownika działalność gospodarczą, o ile Użytkownik taką prowadzi. Portal internetowy powstały za pośrednictwem Serwisu jest wyłączną własnością Użytkownika i to on ponosi za niego pełną odpowiedzialność.
 6. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wyniki kampanii reklamowej wyświetlanej w Serwisie.
 7. Odzyskanie hasła do konta jest możliwe poprzez skorzystanie z automatycznej opcji odzyskiwania hasła oraz postępowanie zgodnie z późniejszymi wskazówkami.

§6. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego działania Serwisu lub nieprawidłowego wyświetlania kampanii reklamowej zgłaszając ten fakt poprzez wysłanie wiadomości w wersji elektronicznej na adres info@portematik.pl lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. Reklamacja winna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz dane identyfikacyjne Użytkownika, tj. Imię i nazwisko, nazwę firmy jeśli dotyczy, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 20 dni od momentu jej wpłynięcia, chyba że wystąpią okoliczności mające wpływ na opóźnienie jej rozpatrzenia. W takim wypadku, Administrator prześle informację Użytkownikowi dotyczącą przyczyn opóźnienia oraz poda przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź zostanie przesłana Użytkownikowi na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.

§7. Zmiany Regulaminu

 1. W razie dokonania zmian w Regulaminie ujednolicona wersja Regulaminu uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie opublikowana w Serwisie. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Serwisie. W tym czasie obie wersje Regulaminu dostępne są w Serwisie z określeniem daty ich wygaśnięcia oraz wejścia w życie.
 2. W okresie pomiędzy opublikowaniem nowej wersji Regulaminu w Serwisie a jego wejściem w życie Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po wejściu w życie nowej wersji jednoznaczne są z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
 3. Użytkownik który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien usunąć swoje konto z Serwisu i powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

§8. Własność intelektualna 

 1. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wyłączne prawo autorskie do Serwisu posiada Webexpert Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-791), przy ulicy Stryjeńskich 19/361 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461254, NIP 9512366938, REGON 146670842.
 3. Wszelkie prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
III. USTALENIA KOŃCOWE

§1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2014 roku.

§2. Kontakt

 1. Dane korespondencyjne:
  Webexpert Sp. z o.o.
  ul. Rolna 159a
  02-729 Warszawa
  portematik@portematik.pl

 1. Dane rejestrowe:
  Webexpert Sp. z o.o.
  ul. Stryjeńskich 19/361
  02-791 Warszawa
  NIP 9512366938
  REGON 146670842
  KRS: 0000461254 | XIII WG